Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

Az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be, mely a jelen tájékoztató végén található. Munkavállaóink és partnereink adatait döntően jogszabályi kötelezettségünk teljesítése, valamint szerződéses kötelezettség teljesítése és gazdasági érdek alapján kezeljük. A kereskedelmi célú adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján történik.

Ki kezeli személyes adatait?   

A személyes adatait az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. kezeli, társaságunk képviselői: Bánkuti János és Hrutka Ferenc ügyvezetők.

Postai címünk: 2225 Üllő, Állomás utca 21.
E-mail címünk: info@sr-logistic.hu
Webcímünk: https://sr-logistic.hu
Telefonszámunk: +36-1-900-0666

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztatóban találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezeli. A megadott, személyes adatok biztonságát a szükséges technikai (hardver- és szoftver biztonság) valamint szervezési intézkedéssel (szabályzatok, utasítások) megvédi. Az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, valamint a 2016/679 sz. Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásai szerint meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak az SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Hozzáférést és információt kérhet az alábbiakról: ki, miért, hogyan és meddig kezeli az adatait, milyen adatkezelések és adattevékenységek történek az Ön adataival, melyek az adatkezelő elérhetőségei, ki az adatvédelmi tisztviselője az adatkezelőnek és melyek az ő elérhetőségei.

Kérheti az adatainak módosítását, helyesbítését:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatai korlátozását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az adatokat pontatlannak véli, vagy ellenzi az esetleges adattörlést, avagy igényérvényesítés érdekében szükségesnek tartja.

Kérheti, hogy adatait tegyük hordozhatóvá:

Amennyiben személyes adatait valamilyen célból, automatizált formában kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy kérheti tőlünk ezen adatok géppel olvasható formátumban való kiadását.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni az SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT.-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után az SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve az SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.
A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozásának az  SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. -hez történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Mi az érdekmérlegelési sorrend az adatkezelésünk során?

Személyes adatait elsődlegesen önkéntes hozzájárulása alapján, üzleti kapcsolattartás és szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu          Web: http://naih.hu

———————————————————————————-

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. AZ SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. EGYES SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, PARTNERI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
  2. 1. Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során munkavállalóink, foglalkoztatottjaink és partnereink adatait kezeljük. Amennyiben vállalkozóként, üzleti célból regisztrált honlapunkon, vagy megrendelésével önkéntesen megadta adatait, úgy ezen adatok üzleti információnak minősülnek. Ezt követően az Ön és vállalkozása nevét, címét, valamint elérhetőségeit nem személyes adatként, hanem üzleti információként kezeljük.

I.2. Honnan kapjuk az adatokat?

Az adatok az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján személyesen, postai vagy elektronikus úton (weboldalon történő regisztráció) érkeznek rendszerünkbe és kerülnek be az ERP vállalatirányítási adatbázisunkba.

I.3. Milyen adatait kezeljük?

A vállalkozásának közhiteles nyilvántartásban szereplő adatait (székhely, telephely címét, adószámát, email címét és telefonszámát).

I.4. Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint, hozzájárulása alapján kezeljük, továbbá a c) pont érelmében kötelezettségeink teljesítésé érdekében és szükség esetén a 6. §-ban foglaltak szerint.

I.5. Meddig kezeljük a személyes adatait?

Adatait az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. és Ön/vállalkozása között keletkezett jogviszony megszűnését/megrendelés lezárását követő 5 naptári évig kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek. Kivételt képez a jogszabályban meghatározott egyedi határidő.

 

I.6. Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

I.7. Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak, azokat kizárólag törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

I.8. Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A e-mailjeinket az Invitech Megoldások Zrt., mint szolgáltató rendszerében és szerverein tároljuk.

E-mail rendszerszolgáltató neve:

Invitech Megoldások Zrt.

Postai címük:

2040 Budaörs, Edison u. 4.
E-mail címük: kapcsolat@invitech.hu
Webcímük: https://invitech.hu
Telefonszámuk: 1444

 

Weboldal üzemeltető neve:

WebMaITT ec.

Postai címük:

2120 Dunakeszi, Barátság útja 6/A. 4/2.
E-mail címük: info@webmaitt.hu
Webcímük: www.webmaitt.hu
Telefonszámuk: +36-30-243-1662

 

Tárhely szolgáltató neve:

Deninet Kft.

Postai címük:

1188 Budapest, Bercsényi u. 79/B.
E-mail címük: info@deninet.hu
Webcímük: http://www.deninet.hu
Telefonszámuk: +36-1-296-0075

Cégünk  az  ERP vállalatirányítási rendszer igénybevételével működik, ezért dokumentumainkat elektronikusan tároljuk, adatkezelésünk során az ERP szolgáltatást vesszük igénybe:

ERP rendszer szolgáltató neve:

Postai címük:

 MBP Consult Szövetkezet

4028 Debrecen, Korponai u. 6/2.

E-mail címük: info@mbpconsult.hu
Webcímük: www.mbpconsult.hu
Telefonszámuk: +36-70-606-3535

 

Az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. rendszergazdája:

Tábori László E.V.

Postai címük:

12800 Tatabánya, Gál I. ltp. 529. fszt.
E-mail címük:  l.tabori@digikabel.hu
Telefonszámuk:  +36-20-985-0096

 

———————————————————

  1. AZ SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. SZÁMVITELLEL, BÉRSZÁMFEJTÉSSEL ÉS MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

III.1. Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a cégünkkel számviteli és bérszámfejtést igénylő jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük. Valamint álláspályázat esetén, a jelentkezők által megadott adatokat kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail címe, szükség esetén személyi azonosító igazolvány, vezetői engedély és lakcímkártya másolata, forgalmi engedély másolata, TB és járadék adat. Valamint álláspályázat esetén, a jelentkezők által beküldött dokumentumban szereplő adatokat kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatokat a munkáltatói kötelezettségek teljesítése, valamint a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése, bevallások elkészítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a munkaviszonyra, TB járulékbevallásra, valamint a számvitelre vonatkozó törvény és vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Az adott jogviszony megszűnését követő 8 év elteltével, valamint álláspályázat esetén a pályázat és kiválasztási folyamat lezárását követő 120 nap elteltével az adatok törlésre kerülnek

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az érintettek adatait külső könyvelő és könyvvizsgáló igénybevételével kezeljük. Ennek során a személyes adatait a könyvelő és a könyvvizsgáló székhelyén és informatikai eszközein is kezeli.

Könyvelő, bérszámfejtő szolgáltató neve: Harkont Magyarország Kft.

Postai címük:      1117 Budapest, Baranyai utca 21. 1. em. 1.

E-mail címük:    kunvari.csilla@harkont.hu

Telefonszám:      +36-70-420-3803

Könyvvizsgáló szolgáltató neve: Számsys Kft.

Postai címük:       8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 45.

E-mail címük:      szamsys@enternet.hu

Telefonszám:       +36-20-260-4973

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésük során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

Köszönjük, hogy megtekintette az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat, kérjük, hogy az „IGEN” bejelölésével szíveskedjen kifejezett hozzájárulását adni az adatainak kezeléséhez.

¤ IGEN, megtekintettem és elfogadom az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. adatkezelési tájékoztatóját.